Izjava o ograničenju pravne odgovornosti

Odredbe i uslovi

 

Uvod

Vebsajt www.heinekensrbija.rs napravljen je od strane kompanije Heineken Srbija doo Zaječar (u daljem tekstu HEINEKEN Srbija). Pristupanjem ili korišćenjem ovog vebsajta pristajete na primenu ovih Uslova.

HEINEKEN Srbija naglašava da Uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni i te izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja. Korisnici vebsajta se savetuju da redovno čitaju Uslove zbog mogućih izmena.

Odredbe i uslovi su se poslednji put menjali februara 2016.

 

Dozvoljena upotreba materijala

Dozvoljeno je da istražujete ovaj vebsajt i da reprodukujete citate i izvore koje HEINEKEN Srbija postavlja na vebsajt isključivo u medijske svrhe od strane ovlašćenih medijskih kuća. Citati i izvori ne smeju se izvoditi iz konteksta i moraju se pozivati na izvor sa kog je taj podatak preuzet.

HEINEKEN Srbija može opozvati pravo korišćenja informacija sa ovog vebsajta,   objavljujući to na ovom vebsajtu i/ili u obliku pismenog obaveštenja svakome ko koristi materijale objavljene na ovom sajtu, u slučaju kršenja važećih propisa Republike Srbije i ovih Uslova.

U slučaju neovlašćenog korišćenja informacija sa ovog vebsajta, lice koje je koristilo te informacije snosiće odgovornost za štetu koju pretrpi HEINEKEN Srbija i/ili treće lice.

 

Sadržaj

Informacije sa ovog vebsajta namenjene su u svrhe opšteg informisanja i nemaju savetodavnu funkciju. HEINEKEN Srbija će se postarati da informacije na ovom vebsajtu kao i njegov sadržaj budu tačni i ažurirani, ali ne može da garantuje da će sam vebsajt i/ili sve informacijena njemu biti bez grešaka, defekata, malvera i virusa i/ili da će informacije biti ažurirane i tačne.

KOMPANIJA HEINEKEN SRBIJA NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKAV GUBITAK, ŠTETU ILI TROŠAK KOJI PROIZILAZI IZ VAŠEG KORIŠĆENJA VEBSAJTA (UKLJUČUJUĆI I ODGOVORNOST ZBOG KAŠNJENJA ILI NETAČNOSTI U PRENOŠENJU INFORMACIJA), OSIM UKOLIKO SU TAKVE ŠTETE REZULTAT NAMERNE GREŠKE ILI GRUBE NEPAŽNJE OD STRANE KOMPANIJE HEINEKEN SRBIJA ILI NJENIH ADMINISTRATORA. KOMPANIJA HEINEKEN SRBIJA NIJE ODGOVORNA I NIJE DUŽNA DA NADOKNADI ŠTETU KOJA JE NASTALA U SLUČAJU VIŠE SILE, SLUČAJA I ISKLJUČIVE RADNJE TREĆEG LICA.

 

Povezivnje na ovom vebsajtu

Linkovanje ka ovom sajtu može postojati pod uslovom da vodi ka glavnoj strani www.heinekensrbija.rs. Stavljanje tzv. „dubinskih” ili „inlajn” linkova koji direktno vode ka određenim delovima vebsajta je zabranjeno. Linkovi ne moraju biti postavljeni na način da Internet korisnik vidi ovaj vebsajt u okviru drugog vebsjta. Poseta ovom vebsajtu uz pomoć automatskih „krolera” (crawlers) ili „autobotova” (auto bots) kako bi se sa njega sistematski preuzele informacije ili funkcionalno povezao sadržaj ovog vebsajta sa drugim, nije dozvoljena bez pismene saglasnosti kompanije HEINEKEN Srbija.

 

Povezani sajtovi

Iako ovaj vebsajt može da pruži linkove (veze) ka drugim vebsajtovima, HEINEKEN Srbija ne izražava posredno, direktno ili indirektno, ma kakvo odobrenje, udruživanje, sponzorstvo ili povezanost sa linkovanim vebsajtovima. Kompanija HEINEKEN Srbija ni na koji način nije odgovorna za sadržaj tih sajtova. Za linkovane vebsajtove važe odstupanja i ograničenja navedena u ovim Uslovima.

 

Dostupnost proizvoda

Kompanija HEINEKEN Srbija sama ne isporučuje robu ili usluge potrošačima.  Opis proizvoda i usluga na vebsajtu ne predstavljaju ponudu za prodaju ili nabavku robe ili usluga. Posebni saveti koji se tiču dostupnosti i održivosti bilo kog proizvoda ili usluge trebalo bi tražiti od ovlašćenog distributеra kompanije HEINEKEN Srbija.

 

Izjava o Osnivačkim aktima (Statutu)

Kompanija HEINEKEN Srbija je osnovana i posluje u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije i njenim internim aktima.

 

Izjava o govorima

Premda se trudimo da tačno prenosimo govore predstavnika kompanije HEINEKEN Srbija, stvarni govor može malo odstupati od teksta koji se nalazi na ovom vebsajtu.

 

Važeći zakon i nadležnost

Ovi Uslovi su u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije. Ukoliko ovom vebsajtu pristupate van teritorije Republike Srbije, snosite odgovornost za usaglašenost sa svim relevantnim propisima zemlje iz koje pristupate vebsajtu. HEINEKEN Srbija ne garantuje da je materijal korišćen, odnosno objavljen na ovom vebsajtu u skladu sa relevantnim propisima drugih zemalja, te za to neće snositi odgovornost.            

Svi sporovi koji nastanu u vezi sa ovim Odredbama i uslovima, uključujući i sporove koji se tiču njihovog postojanja i punovažnosti, rešavaće se od strane nadležnih sudova u Beogradu.

 

Izjava o autorskim pravima

Autorska prava © HEINEKEN Srbija 2016. Sva prava su zadržana.  Sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u vlasništvu su HEINEKEN International-a i kompanija koje posluju u okviru HEINEKEN grupe, kao i lica koja su nosioci prava a koja su dala saglasnost na korišćenje tih prava.

 

Društvene mreže: